ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletของดีประจำจังหวัด (OTOP)
bulletเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม
bulletเส้นทางท่องเที่ยว
bulletโปรแกรมท่องเที่ยว
bulletปฏิทินกีฬา
bulletเครือข่ายนันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี
dot
สถานที่ท่องเที่ยว 10 อำเภอ
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอบางปลาม้า
bulletอำเภอสองพี่น้อง
bulletอำเภอศรีประจันต์
bulletอำเภอสามชุก
bulletอำเภอเดิมบางนางบวช
bulletอำเภอดอนเจดีย์
bulletอำเภออู่ทอง
bulletอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletอำเภอด่านช้าง
dot
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletยุทธศาสตร์ 8 แผนสู้น้ำท่วม (กยน.)
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557
bulletงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
dot
ระเบียบ/กฏหมาย/แนวทางปฏิบัติ/ข้อบังคับ
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักนายกรัฐมนตรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมพลศึกษา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletสำนักบริหารกลาง
bulletสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletสำนักงบประมาณ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletสำนักพระราชวัง
dot
วงการการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
bulletฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
dot
ข่าวสารการท่องเที่ยว
dot
bullet ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
bulletประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนันทนาการ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)
dot
ข่าวสารการกีฬา
dot
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
bulletข่าวประชาสัมพันธ์การสอบราคา ประกวดราคา
dot
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
dot
bulletประจำสำนักงาน
bulletประจำอำเภอเมือง
bulletประจำอำเภอบางปลาม้า
bulletประจำอำเภอสองพี่น้อง
bulletประจำอำเภอศรีประจันต์
bulletประจำอำเภอสามชุก
bulletประจำอำเภอดอนเจดีย์
bulletประจำอำเภออู่ทอง
bulletประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
bulletประจำอำเภอด่านช้าง
bulletประจำอำเภอเดิมบางนางบาช
dot
ศูนย์ฝึกกีฬาประจำอำเภอ
dot
bulletเมืองสุพรรณบุรี
bulletบางปลาม้า
bulletสองพี่น้อง
bulletศรีประจันต์
bulletสามชุก
bulletดอนเจดีย์
bulletอู่ทอง
bulletหนองหญ้าไซ
bulletด่านช้าง
bulletเดิมบางนางบวช
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletSiamsport
bulletThairath News
bulletDailynews
bulletMatichon News
bulletKhaosod News
bulletBangkokpost
bulletGFMIS
bulletTourismthailand
bulletwww.daravadi.go.th
bulletกบข.
bulletGISTDA 3
bulletศูนย์รวมข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
bulletศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
bulletคลังปัญญาไทย
dot
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
dot
bulletจังหวัดสุพรรณบุรี
bulletจังหวัดราชบุรี
bulletจังหวัดนครปฐม
bulletจังหวัดกาญจนบุรี
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอาหารเพื่อสุขภาพ
bulletรูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอและตำบล
bulletเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
bulletปัญหากวนใจแก้ได้ใกล้ครัว
bulletตัวอย่างเกีรยติบัตร
bulletคู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด


เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดราคา

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ร่าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ชนเผ่า
ร่างโครงการส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศโครงการส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กิจกรรมย่อยที่ 1 – กิจกรรมย่อยที่ 3)
ประกาศ โครงการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ร่าง โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน article
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ article
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่้น article
ร่าง Tor โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ article
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ร่างโครงการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สอบราคาจ้างกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตท้องที่จังหวัดชัยนาท และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตท้องที่จังหวัดอ่างทอง
ร่างโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ร่างโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวภายใต้ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลบ่อกรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ร่างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลบ่อกรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยว โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สอบราคาจ้างกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ ตาบลสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์พ่อขุนหลวงพระงั่ว อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ตำบลสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2557
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต วัดเขาไกรลาส ม. 2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่าง โครงการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำพุร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ร่าง โครงการปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์พ่อขุนหลวงพระงั่ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ร่าง โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อสน้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต วัดเขาไกรลาส ม.2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่าง โครงการสร้างและพัฒนาระบบรักาาความปลอดภัย โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2557
โครงการสร้าางและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ชนเผ่า ไทยทรงดำ ลาวเวียง ลาวครั่ง จีนไทย ไทยพื้นถิ่น 1 ครั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา และเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาโปรแกรมผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557
โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ชนเผ่า ไทยทรงดำ ลาวเวียง ลาวครั่ง จีนไทย ไทยพื้นถิ่น 1 ครั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพร
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา และเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาและเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
ร่าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา และเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา และเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ปี ๒๕๕๗
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และเชิงนันทนาการ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และเชิงนันทนาการ
โครงการ “สิงหาพาแม่เที่ยวทั่วไทย” ภายใต้โครงการพาแม่เที่ยว ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตท้องที่จังหวัดชัยนาท และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตท้องที่จังหวัดอ่างทอง
ปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดเขาดีสลัก และติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณ ถนนหน้าวัดเขาดีสลัก ตาบลดอนคา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดเขาดีสลัก และติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณ ถนนหน้าวัดเขาดีสลัก ตาบลดอนคา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่าง TOR โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ปี ๒๕๕๖
ประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ อำเภอ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ อำเภอ ด้วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ อำเภอ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ อำเภอ
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดที่นั่งตั้งแต่ ๔๘ ถึง ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถ โครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว "รักบ้านเกิด" (โครงการนำร่อง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ร่างประกาศ TOR จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริหารรถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดที่นั่งตั้งแต่ ๔๘ ถึง ๕๐ ที่นั่งจำนวน ๑๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถโครงการศึกษาดูงา
ร่างประกาศ TOR จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ร่างประกาศ TOR จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ปี ๒๕๕๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
เอกสารประกวาราคาซื้อ โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดนตรี โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกวดราคาจ้างโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ร่างประกาศ TOR จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2554
จัดทำเอกสารวิชาการและงานวิจัยโครงการพัฒนาแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
ปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดยาง ตำบลศรีประจันต์ article
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการและงานวิจัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดอ่างทอง article
การจ้างก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดอ่างทอง article
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง article
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 article
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประว้ติศาสตร์ "เล่าขานตำนานเมืองสุพรรณบุรี ถิ่นมหัศจรรย์ดอนเจดีย์ article
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาตลาดเก่าเก้าห้อง article
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกสอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประว้ติศาสตร์"เล่าขานตำนานเมืองสุพรรณ ถิ่นมหัศจรรย์ดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาตลาดเก่าเก้าห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 article
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา(บึงฉวาก) article
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา(ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) article
เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง article
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาแล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาแล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
เอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2554 article
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องดนตรีสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัฒฑ์เครื่องดนตรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2554
ร่างประกาศ TOR จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ปี ๒๕๕๔ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ article
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครื่องดนตรีสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ article
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องดนตรีสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ article
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องดนตรีสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เครื่องดนตรีสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อการนันทนาการ
ประกาศสอบราคาโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของมวลชนในท้องถิ่น article
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของมวลชนในท้องถิ่น article
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาดีสลัก article
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาดีสลัก article
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
เอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศประกวดราคาโครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ1 article
เอกสารประกวดราคาโครงการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง article
เอกสารประกวดราคาโครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ article
ประกาศประกวดราคาโครงการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ article
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องเลื่อนการขายแบบและรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
e_auction_shrine_of_the_city_god part II.pdf article
ประกาศประกวดราคาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง article
eauctionBuengChawakart III.pdf article
ประกาศประกวดราคาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ article
โครงการปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง article
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ article
eauction-โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
Eauctionโครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาและกรรมการสระว่ายน้ำ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาและกรรมการสระว่ายน้ำ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่พักนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
e auction โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่พักนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
eauctionโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
eauctionโครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาและกรรมการ สระว่ายน้ำ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาและกรรมการ สระว่ายน้ำ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
eactionโครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่พักนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) การประกวดราคาโครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่พักนักกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี article
eactionโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี article
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี article
eactionโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ article
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก article
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี article
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555498, 035-545603
E-mail : suphan@mots.go.th