แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563   5 ต.ค. 2563 9 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท.....   18 ก.ย. 2563 20 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒ.....   8 ก.ย. 2563 25 ครั้ง
ร่าง ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แ.....   31 ส.ค. 2563 30 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563   7 เม.ย. 2563 120 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 เดือนมกราคม 2563 และเดือนกุมภาพันธ์ 2563   2 มี.ค 2563 81 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการจัดกา.....   3 ก.พ. 2563 101 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กิจกรรมก.....   17 ม.ค. 2563 118 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งท.....   16 ม.ค. 2563 100 ครั้ง