ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกล..... 22 ก.พ. 2561 34 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดงาน มห..... 16 ก.พ. 2561 43 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการฯ 5 ก.พ. 2561 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสาประกอบการอบรมฯ 30 ม.ค. 2561 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพล..... 29 ม.ค. 2561 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 29 ม.ค. 2561 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒน..... 19 ม.ค. 2561 11 ครั้ง
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โคร..... 18 ม.ค. 2561 11 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 12 ม.ค. 2561 13 ครั้ง