ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ..... 28 ก.พ. 2561 45 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกล..... 22 ก.พ. 2561 79 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดงาน มห..... 16 ก.พ. 2561 68 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการฯ 5 ก.พ. 2561 28 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสาประกอบการอบรมฯ 30 ม.ค. 2561 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพล..... 29 ม.ค. 2561 26 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 29 ม.ค. 2561 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒน..... 19 ม.ค. 2561 23 ครั้ง
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โคร..... 18 ม.ค. 2561 23 ครั้ง