ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพล..... 29 ม.ค. 2561 16 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 29 ม.ค. 2561 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒน..... 19 ม.ค. 2561 15 ครั้ง
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โคร..... 18 ม.ค. 2561 14 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 12 ม.ค. 2561 15 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ /ช..... 10 ม.ค. 2561 13 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธร..... 9 ม.ค. 2561 13 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นก 55 สุพรรณบุรี ข..... 5 ม.ค. 2561 16 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น จำนวน 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 22 ธ.ค. 2560 15 ครั้ง