ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภ..... 22 ธ.ค. 2560 12 ครั้ง
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้า..... 21 ธ.ค. 2560 12 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 20 ธ.ค. 2560 16 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมหลักที..... 15 ธ.ค. 2560 15 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนารและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว..... 4 ธ.ค. 2560 17 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร..... 1 ธ.ค. 2560 18 ครั้ง
ร่าง ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาส..... 29 พ.ย. 2560 38 ครั้ง
ประมาณราคาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการ กิจก..... 29 พ.ย. 2560 16 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ..... 29 พ.ย. 2560 17 ครั้ง