ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 8 พ.ย. 2560 14 ครั้ง
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ หรือแบบรูปรายการละเอียดงานประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำน..... 11 ส.ค. 2560 15 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2560 21 ครั้ง
ร่างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร..... 18 ก.ค. 2560 25 ครั้ง
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว The Soul of ทวารวดี ..... 18 ก.ค. 2560 681 ครั้ง
ร่างข้อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of reference:TOR) การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอาหารทวารวดี Food In..... 18 ก.ค. 2560 86 ครั้ง
ร่างข้อกาหนดขอบเขตงานและรายละเอียดของงาน (Thems of reference) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ย..... 18 ก.ค. 2560 68 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ..... 18 ก.ค. 2560 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคาจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรร..... 16 มิ.ย. 2560 26 ครั้ง