ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว The Soul of ทวารวดี ..... 18 ก.ค. 2560 692 ครั้ง
ร่างข้อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of reference:TOR) การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอาหารทวารวดี Food In..... 18 ก.ค. 2560 90 ครั้ง
ร่างข้อกาหนดขอบเขตงานและรายละเอียดของงาน (Thems of reference) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ย..... 18 ก.ค. 2560 72 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ..... 18 ก.ค. 2560 26 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคาจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรร..... 16 มิ.ย. 2560 35 ครั้ง
สอบราคาการจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ 4 ชุมชนเชิงสร้..... 30 พ.ค. 2560 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการ..... 17 พ.ค. 2560 18 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) กิจกรรมที่ ..... 20 เม.ย. 2560 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการ..... 19 เม.ย. 2560 15 ครั้ง