ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที..... 14 พ.ย. 2560 55 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 8 พ.ย. 2560 25 ครั้ง
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ หรือแบบรูปรายการละเอียดงานประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำน..... 11 ส.ค. 2560 28 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2560 34 ครั้ง
ร่างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร..... 18 ก.ค. 2560 35 ครั้ง
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว The Soul of ทวารวดี ..... 18 ก.ค. 2560 822 ครั้ง
ร่างข้อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of reference:TOR) การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอาหารทวารวดี Food In..... 18 ก.ค. 2560 97 ครั้ง
ร่างข้อกาหนดขอบเขตงานและรายละเอียดของงาน (Thems of reference) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ย..... 18 ก.ค. 2560 85 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ..... 18 ก.ค. 2560 37 ครั้ง