ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 27 ส.ค. 2561 63 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ..... 24 ส.ค. 2561 61 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงกุญแจอลูมิเนียม..... 24 ส.ค. 2561 58 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินง..... 23 ส.ค. 2561 31 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอ..... 21 ส.ค. 2561 59 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร..... 20 ส.ค. 2561 40 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรร..... 15 ส.ค. 2561 29 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกีย..... 10 ส.ค. 2561 27 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่..... 10 ส.ค. 2561 33 ครั้ง