ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดกจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์มิตซูบิชิด..... 10 ก.ย. 2561 99 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิ..... 3 ก.ย. 2561 121 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 27 ส.ค. 2561 95 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ..... 24 ส.ค. 2561 96 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงกุญแจอลูมิเนียม..... 24 ส.ค. 2561 81 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินง..... 23 ส.ค. 2561 65 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอ..... 21 ส.ค. 2561 93 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร..... 20 ส.ค. 2561 70 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรร..... 15 ส.ค. 2561 63 ครั้ง