ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอ..... 21 ส.ค. 2561 71 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร..... 20 ส.ค. 2561 50 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรร..... 15 ส.ค. 2561 42 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกีย..... 10 ส.ค. 2561 32 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่..... 10 ส.ค. 2561 37 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวก..... 10 ส.ค. 2561 37 ครั้ง
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ส.ค. 2561 29 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา..... 7 ส.ค. 2561 29 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่อ..... 7 ส.ค. 2561 71 ครั้ง