ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิ..... 3 ก.ย. 2561 117 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 27 ส.ค. 2561 90 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ..... 24 ส.ค. 2561 92 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงกุญแจอลูมิเนียม..... 24 ส.ค. 2561 78 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินง..... 23 ส.ค. 2561 62 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอ..... 21 ส.ค. 2561 88 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร..... 20 ส.ค. 2561 65 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรร..... 15 ส.ค. 2561 59 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกีย..... 10 ส.ค. 2561 44 ครั้ง