ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อ..... 7 ส.ค. 2561 13 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรม ปร..... 31 ก.ค. 2561 18 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 31 ก.ค. 2561 26 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี (กิจกรรมก..... 31 ก.ค. 2561 17 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 31 ก.ค. 2561 22 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) 31 ก.ค. 2561 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานการท่องเที่..... 24 ก.ค. 2561 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของสำนักงานการท่องเที่ยวและกี..... 24 ก.ค. 2561 36 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริหารซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.สพ 744..... 24 ก.ค. 2561 36 ครั้ง