ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช..... 28 มิ.ย. 2561 52 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิ..... 27 มิ.ย. 2561 26 ครั้ง
ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า..... 26 มิ.ย. 2561 44 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ..... 25 มิ.ย. 2561 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหว..... 6 มิ.ย. 2561 43 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒน..... 6 มิ.ย. 2561 44 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี..... 6 มิ.ย. 2561 51 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตตอล ความเร็ว 31 หน้า/นาที หม..... 5 มิ.ย. 2561 62 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 5 มิ.ย. 2561 63 ครั้ง