ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขั..... 29 มิ.ย. 2561 73 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช..... 28 มิ.ย. 2561 82 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิ..... 27 มิ.ย. 2561 41 ครั้ง
ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า..... 26 มิ.ย. 2561 64 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ..... 25 มิ.ย. 2561 65 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหว..... 6 มิ.ย. 2561 73 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒน..... 6 มิ.ย. 2561 72 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี..... 6 มิ.ย. 2561 77 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตตอล ความเร็ว 31 หน้า/นาที หม..... 5 มิ.ย. 2561 86 ครั้ง