ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 7 พ.ค. 2561 36 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ..... 7 พ.ค. 2561 35 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ตามรอยเสด็จเมืองสุพรรณ เพื่อใช้ในโครงก..... 4 พ.ค. 2561 29 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวั..... 3 พ.ค. 2561 50 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว..... 2 พ.ค. 2561 62 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ..... 2 พ.ค. 2561 66 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประว..... 2 พ.ค. 2561 85 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังห..... 1 พ.ค. 2561 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทอ่งเที่ยว..... 27 เม.ย. 2561 51 ครั้ง