ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกี..... 24 เม.ย. 2561 26 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากา..... 18 เม.ย. 2561 30 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 18 เม.ย. 2561 25 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ..... 11 เม.ย. 2561 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม กิจกร..... 11 เม.ย. 2561 41 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 10 เม.ย. 2561 34 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร..... 9 เม.ย. 2561 27 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเ..... 4 เม.ย. 2561 53 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเ..... 4 เม.ย. 2561 46 ครั้ง