ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว..... 2 พ.ค. 2561 78 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ..... 2 พ.ค. 2561 75 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประว..... 2 พ.ค. 2561 94 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังห..... 1 พ.ค. 2561 46 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทอ่งเที่ยว..... 27 เม.ย. 2561 60 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกี..... 24 เม.ย. 2561 39 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากา..... 18 เม.ย. 2561 39 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ชนิด VIP 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง..... 18 เม.ย. 2561 34 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ..... 11 เม.ย. 2561 50 ครั้ง