สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วรวัส แก้วศรีงาม
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สริตา พ่วงทองคำ ทรัพย์มาก
 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รุ่งลัลนา กีรติกุลธนาวัฒน์
 
พนักงานธุรการ ส 4
อัญชนา จงสมจิตต์
 
พนักงานพัสดุ ส 4
สุพัชรา มั่นแย้ม
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
กิรณา แจ่มฟ้า
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สุภาวดี แก้วโผงเผง
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
นฤมล นาคอิ่ม
 
พนักงานทำความสะอาด
สมพิศ บัวเทศ
 
พนักงานขับรถยนต์
เล็ก หนูณุรักษ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
รุ่งลัลนา กีรติกุลธนาวัฒน์
 
พนักงานธุรการ ส 4
อัญชนา จงสมจิตต์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สริตา พ่วงทองคำ ทรัพย์มาก
 
พนักงานธุรการ ส 4
อัญชนา จงสมจิตต์
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สุภาวดี แก้วโผงเผง
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วรวัส แก้วศรีงาม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สุชนัย จิ๋วเชื้อพันธ์ุ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีประจันต์
พิชัย แย้มสกุลณา
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอด่านช้าง
ธนากร ผลไม้
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสามชุก
ประไพ นิ่มนวล
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภออู่ทอง
ปรีชา กลั่นประเสริฐ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสองพี่น้อง
ปราโมทย์ เอกปัจชา
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองหญ้าไซ
สุริยา วิชัยดิษฐ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอดอนเจดีย์
ชินวัฒน์ วิทางจีน
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางปลาม้า
พจมาน สุวรรณคง
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองสุพรรณุบรี
ดวงมณี พูลสวัสดิ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเดิมบางนางบวช
น้ำฝน แก้วโผงเผง
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วรวัส แก้วศรีงาม
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สุภาวดี แก้วโผงเผง